Normativa

 • Participació

  Inscripció com a expositor

  Per tal de formalitzar la seva participació, ha d’enviar la sol·licitud de participació degudament
  omplerta i escanejada a info@girocamping.com. Una vegada rebuda la sol·licitud de participació,
  l’organització validarà la proposta i, en el cas de ser acceptada, els farà arribar la factura de
  l’espai i dels serveis contractats.

  L’enviament de la sol·licitud de participació suposa l’acceptació per part de l’expositor de les
  normes generals de participació, exposades en aquest mateix document.

  La inscripció definitiva de l’espai sol·licitat per l’expositor comportarà haver omplert el formulari d’inscripció, haver efectuat la totalitat del pagament, prèvia recepció de la factura, i haver rebut la confirmació per part de l’organització.

  Qualsevol dubte es poden adreçar a info@girocamping.com

   

  Data límit d’inscripció el 31/01/2019.

   

  Confirmació de participació

  Es considerarà confirmada la participació i reservat l’espai, una vegada l’expositor hagi realitzat el pagament de la totalitat de la factura de l’espai i dels serveis contractats, i hagi rebut la confirmació per part de l’organització.

  La confirmació de participació definitiva és únicament vàlida per a l’empresa que figura en la inscripció i per a una sola edició del certamen.

  L’adjudicació d’espais és un dret exclusiu de l’organització, que s’efectuarà en funció segons consideracions d’ordre tècnic i/o sectorials relacionades amb el conjunt de l’exposició i els materials a exhibir.

   

 • Condicions de pagament

  Terminis

  Per iniciar el procés de contractació, l’expositor haurà d’haver saldat prèviament qualsevol deute vençut i pendent de pagament amb l’Associació de Càmpings de Girona.

  Una vegada l’organització hagi rebut el formulari de sol·licitud de participació correctament omplert i hagi acceptat la participació de l’expositor, es procedirà a l’emissió de la factura del total del cost de l’espai. El pagament de la factura s’haurà de realitzar d’acord amb els venciments establerts en la mateixa. No es considerarà confirmada la participació fins que l’organització hagi rebut el pagament íntegre de la factura.

  A aquelles empreses que realitzin el pagament abans del 30/11/18 , se’ls realitzarà un 10% de descompte sobre l’import de l’espai.

  Si l’empresa contractant no ha satisfet la totalitat dels imports establerts per a la seva participació en la data dels venciments indicats a la factura, l’organització podrà donar per anul·lada la seva participació, no autoritzant el muntatge de l’estand, quedant l’organització en llibertat de cedir l’espai o l’estand a un tercer, sense tenir cap obligació d’indemnitzar-lo ni de reintegrar-li les quantitats avançades per tal concepte, que seran retingudes en concepte d’indemnització per les despeses sofertes per l’organització per la participació anul·lada.

   

  Forma de pagament

  Tots els pagaments s’han d’efectuar, a favor de l’Associació de Càmpings de Girona – GIROCAMPING® mitjançant transferència bancaria al número de compte especificat a la factura.

  Una vegada efectuat el pagament mitjançant transferència, preguem feu arribar una còpia del comprovant bancari a  mireia@campingsingirona.com.

  Important: Per a què el seu pagament sigui registrat correctament, haurà d’indicar com a referència en la seva transferència el nom fiscal que apareix a la factura  i el número de factura que apareix en la mateixa.

   

  Entitat  bancària

  Banc Sabadell: IBAN: ES81 0081 0086 0800 0174 6877

  SWIFT CODE: BSAB ESBB

 • Distribució i adjudicació d'espais

  L’adjudicació d’espais és un dret exclusiu de l’organització, que s’efectuarà en funció a consideracions d’ordre tècnic i/o sectorials relacionades amb el conjunt de l’exposició i els materials a exhibir.

   

  Modificació de l’emplaçament

  L’organització es reserva la facultat de modificar l’espai contractat per l’expositor, sense que l’expositor pugui exigir cap reemborsament. Queda expressament prohibida la permuta cessió o sotsarrendament a terceres persones de l’espai  contractat.

  Si per alguna raó aliena a l’organització, aquesta no pogués posar a disposició de l’expositor l’espai contractat i li adjudiqués un altre de característiques similars, però més reduïdes, l’expositor tindrà dret a que li sigui restituïda la diferència entre l’import lliurat per l’espai contractat, i l’import de l’espai finalment assignat, sense que l’expositor tingui dret a indemnització de classe alguna per tal concepte, renunciant no obstant això i per a en el seu moment a qualsevol reclamació en aquest sentit.

  Si l’expositor demanés una reducció d’espai, perdria el dret a la totalitat de l’espai contractat, podent sol·licitar una nova ubicació entre els espais disponibles.

 • Assegurança obligatòria

  L’Assegurança de Responsabilitat Civil és obligatòria, i en aquest sentit els expositors s’hi adhereixen per la seva participació al Girocamping® a través de la pòlissa de l’organització. A fi i efecte de formalitzar la referida contractació i adhesió a aquesta pòlissa, l’expositor haurà d’abonar, en concepte de prima d’assegurança i serveis, la quantitat de 6€/m² en concepte de Responsabilitat Civil.

   

  Responsabilitat Civil

  Inclou tots els danys personals i/o materials causats a tercers, dels quals en pot resultar civilment responsable l’expositor.

  Capital assegurat: 600.000€.

  L’expositor assumeix al seu càrrec una franquícia del 10% amb un mínim de 150€ i un màxim de 1.500€.

 • Anul·lació de la participació per part de l'expositor

  Els expositors que renunciïn a participar al Girocamping®, hauran de notificar aquesta renúncia per escrit a l’organització, abans del dia 31 de gener del 2019. En aquest cas es reintegrarà al renunciant el 50% de les quantitats satisfetes fins aquell moment en concepte d’espai, en el cas que l’organització hagi pogut vendre de nou dit espai. En cap cas es procedirà a la devolució del import abonat en concepte de Drets d’Inscripció.

  Si la renúncia es produeix més tard de la data assenyalada, o no es notifica en la forma abans indicada, l’expositor perdrà el dret a obtenir qualsevol reintegrament de les quantitats lliurades.

  En el supòsit que l’expositor no hagi satisfet la totalitat del import abans de la inauguració del certamen o no hagi ocupat l’espai contractat, l’organització podrà cedir l’espai o estand a un tercer, sense tenir cap obligació d’indemnitzar-lo ni de reintegrar-li les quantitats avançades per aquest concepte.

  L’organització penalitzarà l’expositor que abandoni l’estand abans d’acabar l’horari d’obertura de la fira amb 500€, per tal d’assegurar els mateixos serveis i productes per tots els visitant.

 • Activitats d'animació

  Els expositors hauran d’informar a l’organització de les activitats programades, descripcions i horaris, animacions, efectes visuals, sonors, sorolls i música, que vulguin fer a través de la megafonia o en el seu propi estand.

  Totes aquestes accions s’hauran d’autoritzar des de l’organització, la qual es reserva el dret a limitar, prohibir, restringir o suspendre qualsevol activitat, si creu que pot interferir en el bon funcionament de la fira, sense que l’expositor tingui dret a reclamar cap indemnització.

 • Accions promocionals

  Tota acció promocional i publicitària, fora dels límits del propi estand, sense el consentiment de l’organització queden totalment prohibides.

 • Imatge de marca

  L’organització té dret a utilitzar el nom de l’expositor i la imatge de marca o logotip en tots aquells actes de promoció i comunicació de la fira, abans, durant i després del Girocamping®. L’organització tindrà dret a fotografiar i/o filmar les instal·lacions, els estands i tots els productes exposats, i a utilitzar-les en qualsevol dels seus suports comunicatius (web, xarxes socials, elements gràfics, publicacions del Girocamping®, vídeos promocionals, etc.).

 • Cancel·lacions

  L’organització es reserva el dret a modificar les dates i l’emplaçament del Girocamping® per causes justificades o de força major. En aquest cas la sol·licitud de reserva mantindria la seva validesa. Si el Girocamping® no es pogués celebrar per causes de força major no imputables a l’organització, aquesta no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar.

 • Exclusió de l'esdeveniment

  L’organització podrà expulsar aquells expositors que incompleixin greument o de forma repetitiva les condicions generals de participació, sense que aquests tinguin dret a cap reclamació.

 • Propietat intel·lectual

  L’expositor es farà càrrec dels drets de propietat intel·lectual de qualsevol tipus que puguin derivar-se de la utilització de música, so i/o imatges, tant de les del seu estand com del material que hagi cedit a l’organització.

 • Protecció de dades

  De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA amb CIF G17116153 i domicili social situat al c/Bonastruc de Porta 15, 17001 de Girona, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En el compliment de la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

   

  Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

   

  L’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per aquest motiu que l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE GIRONA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

   

  D’acord amb els drets que li atorga la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@girocamping.com

   

  Podrà adreçar-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri
  oportuna.

   

  L’organització es reserva el dret d’adoptar qualsevol altra mesura que enriqueixi el funcionament i/o que millori la protecció dels drets dels expositors i els visitants.

 • Acords verbals i reclamacions

  Qualsevol reclamació adreçada a l’organització, inclosos els dies de muntatge, desmuntatge i de l’esdeveniment s’haurà  de fer per escrit a través de info@girocamping.com.

Cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir un millor servei als nostres usuaris i amb finalitat analítica. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.